Blog: Info z prevence

Anonymní alkoholici a medicína

Z historie: Následující příběh se odehrál v městě Akron v roce 1935. Tehdy se tam setkali dva muži závislí na alkoholu (jeden z nich byl lékař).

Madio - Alkohol, ilustrativni fotografie ke článku Anonymní alkoholici a medicína, Foto: Ray Nata, 2008
Madio - Alkohol, ilustrativni fotografie ke článku Anonymní alkoholici a medicína, Foto: Ray Nata, 2008

Zjistili, že vzájemná pomoc je účinnější, než když se o střízlivost pokoušel každý sám. Jejich setkání mělo konkrétní výsledky. Tím prvním byla celoživotní střízlivost obou mužů, druhým pak vznik organizace Anonymní alkoholici. Zároveň se tehdy zrodily klíčové principy organizace. K těm patří důležitost vzájemné pomoci a 24 hodinový program (zachovat střízlivost celých 24 hodin, tj. den po dni).

Jak ovlivnila organizace Anonymních alkoholiků léčbu návykových nemoci

Podle materiálů Anonymních alkoholiků působilo v této organizaci k 1.1.2011 téměř 128000 skupin s více než 2 milióny členů. Podle autorů Kelly a spol. (2014) mají z účasti na skupinách Anonymních alkoholiků prospěch nejen závislí na alkoholu, ale i závislí na jiných drogách. To je prakticky důležité, protože dostupnost Anonymních alkoholiků je ve světě i u nás mnohem větší než dostupnost Anonymních narkomanů. Např. v Praze se scházejí české skupiny Anonymních alkoholiků přibližně 2x denně, kdežto Anonymní narkomani zde mají v češtině dvě setkání týdně (leden 2015). Seznam skupin Anonymních alkoholiků v Česku je na adrese anonymnialkoholici.cz.

Docent Skála se krátce po válce setkal s Anonymními alkoholiky v Dánsku. Byl jimi nadšen a rozhodl se podnítit vznik této organizace i v Praze. Jenže pak přišel únor 1948. Skálovi bylo jasné, že tehdejší režim by nepřipustil založení organizace, která vznikla v USA a jejíž jazyk i východiska se velmi lišily od marxistické filozofie. Skála některé postupy Anonymních alkoholiků převzal a přizpůsobil. Založil socioterapeutický klub pro závislé (KLUS čili klub lidí usilujících o střízlivost). Tato léčebná modalita se v mnoha našich zařízeních osvědčila a rozšířila se i do zahraničí. Např. v našem zařízení se už mnoho let každý týden schází klub ELPA (elitní pohodoví abstinenti). Tato forma doléčování pomáhá bývalým pacientům udržovat střízlivost a je důležitá i pro hospitalizované pacienty. U nich se tak posiluje motivace a naděje.

Principy a postupy Anonymních alkoholiků převzala vědomě nebo nevědomě řada zařízení vedených profesionály, lze např. zmínit minnesotský model léčby závislosti na alkoholu. Řada profesionálních zařízení také s Anonymními alkoholiky spolupracuje a doporučuje svým pacientům docházet na setkání této organizace souběžné s profesionální léčbou. Kombinace docházky na setkání Anonymních alkoholiků s profesionální léčbou je výhodná, protože se tak mimo jiné zvyšuje retence při profesionální ambulantní léčbě (Corrêa Filho, 2012).

Efektivita

Přehled týkající se efektivity léčby za pomoci Anonymních alkoholiků viz naše předchozí práce (Nešpor, 2002). Zde pouze zmíníme výsledky studie MATCH, což byla největší a statisticky nejsilnější studie v dějinách psychoterapie. Tato studie porovnávala efektivitu kognitivně-behaviorální terapie, posilování motivace a programu založených na 12 krocích Anonymních alkoholiků. Všechny uvedené modality byly účinné u širokého spektra zkoumaných osob. Program založený na principech Anonymních alkoholiků se navíc ukázal jako nejefektivnější u jinak duševně zdravých závislých mužů. Z účasti na setkáních Anonymních alkoholiků ale mívají prospěch i osoby závislé na alkoholu s další duševní nemocí (Bergman a spol., 2014). V současnosti jsou známy výsledky studie MATCH po deseti letech, které svědčí o příznivém vlivu dlouhodobé účasti na setkáních Anonymních alkoholiků (Pagano a spol., 2013, Magura a spol., 2013). Četnost skupin Anonymních alkoholiků může měřitelným způsobem zlepšit zdravotní stav celé populace. Podle autorů Mann a spol. (2006) došlo vlivem rozšíření skupin Anonymních alkoholiků v kanadské provincii Ontario k poklesu počtu sebevražd a snížila se i celková mortalita (Mann a spol., 2006).

Anonymní alkoholici a širší medicína

Na stejných principech jako Anonymní alkoholici vznikly další organizace. Těch je v současnosti asi 200 a týkají se nejrůznějších forem návykového chování, jako „závislosti“ na práci, přejídání, nezdrženlivého nakupování atd. Organizace Anonymní gambleři, Anonymní narkomani a Anonymní sexholici působí i v Česku.

Anonymní alkoholici přímo nebo nepřímo ovlivnili i další oblasti medicíny a psychoterapie. V době, kdy vznikla organizace Anonymních alkoholiků, se téměř nepoužívala skupinová terapie a neexistovaly terapeutické komunity. Skupiny pro příbuzné závislých na alkoholu vznikly na platformě Anonymních alkoholiků už v roce 1939, tedy dlouho před tím, než se rozšířila profesionály prováděná manželská a rodinná terapie. Myšlenka, že by si lidé s určitým zdravotním problémem mohli navzájem pomáhat, byla tehdy nová. Je nesnadné zhodnotit, jak se na vzniku dnes četných svépomocných organizací podílel úspěch Anonymních alkoholiků. Anonymní alkoholici však jistě přispěli k demokratizaci medicíny a k tomu, že profesionálové dnes většinou považují svépomocné organizace za důležitý prvek komplexní léčby.

 

Madio poskytuje certifikované programy primární prevence, které zahrnují i problematiku závislosti na návykových látkách a alkoholu.

Zdroj: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Jdi zpět

Přidat komentář

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Info