Blog: Info z prevence

Jak pracovat s romskými žáky

V předešlém článku jsme naznačili, proč se romské děti chovají tak, jak se chovají. Jejich romskou „náturu“ nezměníme, to ani nechceme, ale určitými kroky je můžeme usměrnit a vést, a tím jim pomoci se začleněním do kolektivu.

Madio - Jak pracovat s romskými žáky, ilustrativní fotografie

Romské dítě se učí jaksi samočinně – dívá se, co dělají druzí, vnímá, opakuje. Nikdo ho nenutí, aby se učilo něco, co nechce nebo co mu nejde. Také je zvyklé o všem rozhodovat společně.  Nástupem do školy takové dítě zažívá šok. Má sedět, poslouchat, mluvit, jen když je vyzvané… Za co ho doma chválili, nyní je káráno. Není divu, že pak ztrácí zájem o školu a rodiče ho nenutí, protože nevidí ve vzdělání perspektivu a navíc je tam dítko nešťastné.

Nyní se pokusíme podívat na to, co dělat z pohledu učitele, abychom romskému žáku usnadnili nástup na povinnou školní docházku i porozumění s neromskými dětmi.

Ujišťujte se

Na jazykovou bariéru jsme narazili už v minulém článku. Pokud vysvětlujete nové pojmy, vždy se doptávejte, jestli tomu rozumí. Nespokojte se s pouhým přikývnutím, ale ujistěte se, že dítě rozumí významu slov. Pokud žák dlouho poslouchá mluvu, ve které se ztrácí, brzy se unaví a „vypíná“.

Zařaďte typicky romské aktivity

Pokud je to trochu možné, zařaďte do výuky nebo i přestávek aktivity, které jsou Romům vlastní. Především hudba a tanec je těmto dětem přirozená. Díky těmto činnostem můžete v žákovi probudit motivaci, zájem, schopnost vyjádření postoje. Vycházejte z jejich přirozených vlastností.

Představte romskou kulturu

V průřezových tématech RVP je obsažena také multikulturní výchova. Vyžijte tento prostor, nebo třídnickou hodinu pro představení a pochopení jazyka i kultury ostatních národností a menšin, včetně té romské. Začněte s třídnickými hodinami ještě dnes a takové sdílení bude pro vaši třídu něco naprosto normálního.

Připravená třídnická hodina pro vás

Mám zájem získávat novinky z MADIO z.s. a jako první novinku chci třídnickou hodinu.

 

Oprostěte se od předsudků

Osvoboďte se od představ, jaké by mělo romské dítě být, jak by se mělo chovat, jak by mělo vypadat. Při vzdělávání takových dětí nám jde o to, abychom je něco naučili, ne abychom je změnili. Učitel musí dítěti nejen porozumět, ale i ho chápat. Dobře vysvětlitelné to může být na dvou obyčejných slůvkách, děkuji – prosím. Romština vlastně ani nemá přesný překlad slovíčka prosím. Romové neprosí, ale spíše žádají. Stejně tak neděkují, ale raději chválí. A není to znak nevychovanosti (jak by se mohlo zdát), že neprosí a neděkují, ale prostě tato slovíčka neznají a nepoužívají.

Romské dítě bývá ve škole často neúspěšné a nešťastné. Proto by mělo být hlavní snahou učitele takové dítě povzbudit a zaměstnat ho tak, aby mělo možnost pocítit školní úspěchy.

Vložte dítěti pocit důležitosti a sounáležitosti.“

Chvalte žáky za sebemenší pokrok a zdokonalení. Vytvořte vhodné klima třídy. Na nástěnku můžete připevnit obrázky typických romských zvyků, předmětů, významných lidí… Ukažte romskému dítěti, že do třídy patří a je tu vítané.