Blog: Info z prevence

Nalmefen: pokrok nebo plané naděje?

Nalmefen je parciální antagonista opioidních receptorů a jeho indikací je mírnění bažení (cravingu) po alkoholu. To by mělo závislým na alkoholu a problémově pijícím usnadňovat kontrolované pití nebo abstinenci. Tento preparát je v Česku k dispozici a někteří lékaři si možná kladou otázku, zda ho pacientům předepisovat nebo ne.

Místo odpovědi nabízíme výsledky studie autorů van den Brink a spol. (2014). Studie byla sponzorovaná výrobcem nalmefenu, autory proto nelze podezírat z předpojatosti v neprospěch preparátu.

Na studii je nápadné výrazné zlepšení jak kontrolní, tak experimentální skupiny, což lze přičítat placebo efektu a souběžně prováděné motivační psychoterapii. Co se týče počtu dní za měsíc, kdy zkoumané osoby masivně pily, nebyl po 6 měsících mezi kontrolní a experimentální skupinou statisticky signifikantní rozdíl. Po 12 měsících se určitý rozdíl objevil. Počet dní v měsíci, kdy zkoumané osoby masivně pily, poklesl ve skupině léčené placebem z 14,7 dne na počátku studie o 9 dní za měsíc. U skupiny léčené nalmefenem byl zaznamenán pokles z 15,2 dne o 10,5 dne za měsíc. Rozdíl to byl sice signifikantní, ale ne oslnivý.

Je také třeba zmínit skutečnost, že 11,4 % osob ve skupině léčené nalmefenem ze studie odstoupilo pro vedlejší účinky léku (u kontrolní skupiny to byla 3 %). K nejčastějším vedlejším účinkům, které vedly k ukončení léčby, patřily závratě, nevolnost, poruchy pozornosti a poruchy spánku. U jedné osoby ze skupiny léčené nalmefenem se objevilo úmyslné sebepoškození a u jedné osoby suicidální chování.

Domníváme se, že definitivní odpověď, zda a jak velký pokrok nalmefen představuje, mohou dát až další výrobcem nefinancované studie prováděné jiným výzkumnými týmy. Dosud nebyla provedena studie, která by porovnávala nalmefenu a naltrexonu (Nalmefene, 2014). Naltrexon je antagonista opioidních receptorů a jsou s ním na rozdíl od nalmefenu dlouhodobé zkušenosti.

Tak či onak lze už dnes lze pacientům doporučovat osvědčené postupy. K nim patří posilování motivace, jiná psychoterapie a rodinná terapie, setkání Anonymních alkoholiků, úprava životního stylu atd.

Madio poskytuje certifikované programy primární prevence, které zahrnují i problematiku závislosti na návykových látkách a alkoholu.