Blog: Info z prevence

Rituály v prevenci a léčbě

Rituál je posloupnost činností zahrnujících gesta, slova a používání předmětů. To se obvykle se provádí v předem daném pořadí. Některé rituály jsou tak časté, že si jedinec neuvědomuje jejich symbolický význam. Příkladem může být zamávání nebo podání ruky.

Využívání rituálů v medicíně má dlouhou tradici (např. Collins, 2013). Rituální a sugestivní povahu má také podávání léků a další diagnostické nebo léčebné úkony (Nešpor a Karbanová, 2013). Rituály se objevují prakticky ve všech duchovních tradicích, o spiritualitě v medicíně se zmiňujeme podrobněji jinde (Nešpor a Csémy, 2006).

K čemu nejčastěji rituály slouží?

Domníváme se, že rituály mají dvojí funkci:

1. Rituály mohou ovlivňovat duševní a tělesné funkce. S pomocí rituálů lze např. mírnit úzkost a posilovat pocity klidu a jistoty. Rituály ale mohou také vyvolávat bažení (craving) po psychoaktivní látce a zhoršovat sebeovládání. Staří lékaři dávali do souvislosti účast na pohřbech v chladných obdobích roku s výskytem zápalů plic. O tom, že na účast pohřbu může zhoršovat duševní stav, svědčí i novější prameny (Hayslip a spol., 2007). Příkladem rizikového rituálu je manipulace s injekční stříkačkou, která vede u závislých na drogách k bažení a k podobným pocitům, jako kdyby byli intoxikovaní (např. McBride a spol. 2011).

2. Rituály slouží také jako způsob komunikace jedince s okolím. Za pomoci rituálů jedinci sdělují okolí změnu společenské situace (např. svatba nebo promoce) nebo se rituály potvrzuje sounáležitost jedince s určitou skupinou.

Některé typy rituálů

Jak uvedeno výše, rituály mohou být prospěšné i škodlivé. Příkladem zdravých rituálů poskytujícím členům rodiny pocit bezpečí a jistoty jsou např. společné jídlo, pravidelný víkendový výlet nebo oslava narozenin a svátků. Narušení těchto zdravých rodinných rituálů tím, že otec nebo matka zneužívá alkohol, přispívá k přenášení závislosti z rodičů na děti (Hawkins, 1997). Typickým nezdravým a rizikovým rituálem je pití velkého množství alkoholu v souvislosti s nějakým sportovním zápasem (Glassman a spol., 2010).

Rituály lze také rozdělit podle jejich funkce. Z hlediska prevence léčby návykových nemocí považujeme za nejdůležitější následující typy:

Přechodové rituály

Jejich smyslem je označit změnu společenského nebo jiného statutu, přechod z jednoho životního stadia do dalšího apod.

Příklad rizikového přechodových rituálů: Sem patří např. to, že nový zaměstnanec přinese na pracoviště alkohol. Prevencí zde může být varování, ze strany vedením firmy, že alkohol je na tomto pracovišti zakázaný. Osoby závislé na alkoholu může před rizikovými rituály v pracovním prostředí do jisté míry chránit to, že tam zveřejní svoji trvalou střízlivost („odmítnutí jednou provždy“, např. Nešpor, 2006).

Příklad prospěšného přechodového rituálu: Sem patří vítání nových členů v terapeutických komunitách a svépomocných organizacích, jako jsou Anonymní alkoholici.

Integrační rituály

Ty posilují společné hodnoty a dávají najevo příslušnost k určité skupině.

Příklady rizikových integračních rituálů: Těch by se našla celá řada, např. různé přípitky, kolování marihuanové cigarety (slangový výraz „joint“ znamená v angličtině spojení), společné pití alkoholu v hospodě po fotbalovém tréninku (Nešpor a Csémy, 2012). Co se prevence týče, doporučujeme se podobným skupinám a prostředím vyhýbat. Jiným příkladem, který se týká hlavně dospívajících, je chlubení se alkoholovými, hazardními a drogovými excesy. To pak může vyvolávat dojem, že se takto chová každý. V preventivních programech se proto doporučuje se ptát dospívajících na jejich dobré a bezpečné zájmy a kvalitní způsoby využívání volného času.

Příklady prospěšného integračního rituálu: Např. na začátku setkání Anonymních alkoholiků se přítomní představí křestním jménem např.: „Jsem alkoholik Jirka.“ Kromě posílení sounáležitosti se skupinou si tím účastníci připomínají svoji návykovou nemoc a to, že k jejímu zvládání je třeba dodržovat určité zásady. V této souvislosti lze zmínit následující zkušenost. Jeden na alkoholu závislý muž dostal silné bažení po alkoholu. Rozhodl se proto jít na setkání Anonymních alkoholiků. Jenže omylem se dostal na setkání, které probíhalo v angličtině. Anglicky nerozuměl, ale bylo mu trapné odejít. Pozdravil se s přítomnými podáním ruky a mlčel. Po skončení setkání bažení zmizelo. Je možné, že zde svoji roli hrál zklidňující efekt integračního rituálu a pocit sounáležitost.

Kalendářní a vzpomínkové rituály

Příklady rizikových rituálů: Sem patří pijácké oslavy narozenin, svátků, Velikonoc nebo Vánoc. To většinou s ohledem na charakter těchto událostí postrádá logiku. Napůl žertem říkáme, že je nesmysl slavit svátek nějakého světce genocidou jaterních buněk. Příslušná událost slouží pouze jako záminka ke zneužívání alkoholu nebo jiných látek. V prevenci je možné plánovat vhodný způsob té které oslavy nebo zintenzivnit v rizikovém dni ambulantní léčení. Anonymní alkoholici se scházejí v Praze vícekrát denně a to i o Vánocích nebo na Silvestra. V té době funguje také řada linek telefonické pomoci.

Příklady prospěšných rituálů: Sem patří předávání diplomů, odznaků či náramků po roce nebo více letech abstinence.

Oslavné rituály

Příklady rizikových oslavných rituálů: Sem patří pití alkoholu po nějakém úspěchu, po povýšení, při vítězství národního mužstva atd. V prevenci je třeba upozornit na rizika. Silné emoce včetně divoké radosti zhoršují sebeovládání. Sebeovládání zhoršuje i únava, která po psychickém vypětí často následuje. Jeden bývalý pacient obhájil časově náročný, prestižní projekt. Této úspěch šel oslavit tím, že se zúčastnil doléčovací skupiny. Bylo to velmi rozumné.

Příklady prospěšných oslavných rituálů: Na toto téma jsme pro pacienty zpracovali jednoduché video (Nešpor, 2011). Způsoby, jak oslavovat, jsme v něm rozdělili do následujících skupin: 1. Posílit vztahy. 2. Kultura a umění. 3. Duchovní život. 4. Pohybové aktivity. 5. Odpočinek. 6. Uvařit sváteční jídlo nebo nápoj (např. nějaký ušlechtilý čaj). 7. Zájmy a koníčky. 8. Další možnosti, mezi něž patří jednoduše neoslavovat.

Ochranné rituály

Příklady rizikových ochranných rituálů: Ve staré Číně se ohňostroje používaly jako ochrana před temnými silami. V skutečnosti ohňostroj nikoho nechrání, ale působí škody nebo zranění. Stopu ochranného rituálu lze nalézt i v mylném úsloví, že opilí lidé mívají štěstí. Přípitek „na zdraví“ je také ochranný rituál, byť naprosto kontraproduktivní.

Příklady prospěšných ochranných rituálů: Hranice mezi motivační pomůckou a ochranným rituálem není úplně ostrá, lze např. zmínit motivační kartičky, ametysty coby dávné symboly střízlivosti, fotografie blízkých osob či náboženské předměty.

Magické rituály

Příklady rizikových magických rituálů: S nimi se často setkáváme u patologických hráčů. Myšlení oslabené bažením a únavou často vyprodukuje nesmyslné přesvědčení, že určitá posloupnost úkonů před hazardem zajistí výhru.

Příklady prospěšných rituálů: Lze např. zmínit známou Modlitbu míru používanou ve svépomocných organizacích, jako jsou Anonymní alkoholici. Ta zní „Bože, dej mi klid přijímat věci, které nemohu změnit, odvahu měnit věci, které změnit mohu, a moudrost mezi nimi rozlišovat.“

 

Vytváření nových rituálů

Některé rizikové rituály jsou vytvářeny uměle reklamou, např. v době kolem Vánoc se často objevují vánočně opentlené pivní lahve. Doporučujeme dobře vnímat pocity, které se v souvislosti s médii objevují, a vyhýbat se podnětům vyvolávacím bažení (např. Tapert a spol., 2003).

Vytvářet lze také prospěšné rituály, např. na závěr našich programů zařazujeme jednoduché cvičení provázené slovy: „Veselý, radostný, střízlivý, juchů!“ Rituály, které si určitý jedinec vytváří, se mohou týkat řady oblastí, např. jídla, spánku, vstávání apod. Z některých rituálů se stávají prospěšné návyky. Psychologický výzkum naznačuje, že dobré návyky chrání jedince více než např. spoléhání na pevnou vůli (Neal a spol., 2013).

Rituály a problémové pití alkoholu v české populaci

U osob problémově pijících alkohol se zjistilo časté pití v situacích, které lze označit jako rituály. Jednou týdně nebo častěji pilo alkohol při oslavách 18,7 %. Plných 30,1 % procenta problémově pijících uvedlo, že 1x týdně nebo častěji pilo alkohol při společenských událostech. V zájmu objektivity je třeba dodat, že 56,6 % problémově pijících osob pilo alkohol jednou týdně nebo častěji bez zvláštního důvodu (Sovinová, Csémy a Procházka, 2012). To ale nesnižuje rizikovost alkoholových rituálů u těchto osob v případě, že se léčí pro závislost na alkoholu a pokoušejí se
abstinovat.

Rituály a prevence

Čím dříve začne dítě pít alkohol, tím častěji se u něj objeví poruchy chování, zneužívání drog nebo návyková nemoc (Trim a spol., 2010). Jedním z cílů prevence je proto oddálit setkání s alkoholem do co nepozdějšího věku. Jako ochranné činitele působí pozdější setkání s alkoholem, jasné rodinné normy, tj. striktní zákaz pití alkoholu, a proaktivní přístup rodičů (Kosterman a spol., 2000).

První zkušenosti s alkoholem získávají některé děti doma v přítomnosti a se souhlasem rodičů. To je velmi nebezpečné. Rodiče tak dávají najevo, že abstinenci od alkoholu nepovažují u dětí za důležitou. Nepřekvapuje proto, že takové děti a dospívající pak pijí alkohol ve větším množství a častěji, když jsou mimo rodičovský dohled (Livingston a spol., 2010). To s sebou přináší četná rizika pro jejich tělesné i duševní zdraví a další vývoj. Ještě podotýkáme, že podle studie ESPAD patří čeští dospívající ve vztahu k alkoholu a drogám k nejohroženějším v Evropě. Nízké ceny alkoholu a jeho vysoká dostupnost pro děti rodičům prevenci nijak neusnadňují. Bylo by velmi žádoucí zpřísnit zákonné normy a důsledněji je prosazovat.

Závěr

Z uvedeného přehledu vyplývá, že rituály často představují riziko a vyvolávají bažení po psychoaktivních látkách a stres. Mohou také přispívat k problémům působeným alkoholem a jinými látkami u dětí a dospívajících. Jiné rituály jsou naopak velmi prospěšné. Co z toho vyplývá prakticky?

Při psychoterapii návykových nemocí je užitečné se ptát na rizikové rituály a uvažovat o tom, jak je eliminovat nebo nahradit. Např. při terapeutickém klubu v době před vánočními svátky se ptáme dlouhodobě abstinujících, jak budou oslavovat Vánoce a konec roku. Jedná se vlastně o plánování bezpečných rituálů. Je to zároveň inspirace pro pacienty, kteří svoji léčbu začínají.

Nováček, který začíná navštěvovat setkání Anonymních alkoholiků a podobných organizací, může být překvapen tím, že se na těchto setkáních některé prvky často opakují. Bývá užitečné ho informovat, že se jedná o integrační rituál, který vytváří pocit klidu a sounáležitosti. Kromě toho často je opakovaná informace odolnější proti bažení a stresu. Jedinec pak takovou informaci dokáže použít i v krizových situacích.

Rodiče by neměli tolerovat alkohol u dětí a dospívajících u příležitosti rodinných nebo jiných rituálů. Striktní zákaz alkoholu za všech okolností do značné míry chrání děti i v situacích, kdy jsou mimo dohled rodičů.

Zdroj: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Právě proto, že první zkušenosti s alkoholem získávají některé děti doma v přítomnosti a se souhlasem rodičů v Madio vnímáme prevenci již ve školách jako velmi důležitou a za tím účelem ve školách realizujeme certifikované programy primární prevence.

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz