Blog: Info z prevence

Sexuální orientace a návyková rizika

V posledních letech se věnuje větší pozornost sexuální orientaci, jako faktoru, který souvisí s duševním zdravím a návykovými riziky. Dále zmiňované poznatky jsou prakticky důležité z hlediska prevence i léčby návykových nemocí.

Návyková rizika a sexuální orientace

I když existují velké individuální rozdíly, zdá se, že sexuální menšiny představují z hlediska duševního zdraví zranitelnou skupinu (např. Bolton a Sareen, 2011, Chakraborty a spol., 2011). To se patrně týká ve stejné nebo větší míře i osob, které se označují za bisexuální (Duryea a Frantz, 2011). Kromě alkoholu dochází u sexuálních menšin ke zneužívání jiných drog. V americké černošské a patrně i v naší populaci to jsou např. stimulancia (Mimiaga a spol, 2010).

Ve vztahu k návykovým nemocem riziko roste už v dospívání a mladší dospělosti a je větší u těch dospívajících, kteří se s odlišnou sexuální orientací identifikovali v časnějším věku. Talley a spol. (2010) u nich zjistili dřívější počátek zneužívání alkoholu a konopí a strmější nárůst spotřeby v porovnání s jedinci, kteří se s odlišnou sexuální orientací identifikovali o čtyři roky později. Proč tomu tak je, není jasné. Jedno z možných vysvětlení je, že míra stresu a nároky na adaptaci v nových životních rolích jsou u těchto dospívajících ještě větší než ve většinové populaci. Vyšší spotřebu konopí a tabáku zjistili u sexuálních menšin i Trocki a spol. (2009). Zdá se, že mezi sexuálními menšinami je také častější patologické hráčství (Hershberger a Bogaert, 2005).

Příčiny

Uvažuje se o tom, že příslušnost k sexuální menšině vede k vyšší míře stresu. Nadměrný stres představuje rizikový faktor ve vztahu k duševnímu zdraví i návykovému chování. Trocki a spol. (2009) dokládají, že častější zneužívání psychoaktivních látek není vysvětlitelné pouze faktory životního stylu, jako je častá návštěva barů a podobných podniků (v našem slangu jim říkáme „brlohy“). Rizikový životní styl a prostředí jistě mají podstatný vliv, to se ale týká stejně i heterosexuální populace.

Prostituce

Z hlediska zneužívání psychoaktivních látek i ve vztahu k sexuálně přenosným nemocem a dalším komplikacím je vysoce riziková prostituce (přehled např. Nešpor a Scheansová, 2010). Nelze doložit, že by prostituce byla u sexuálních minorit rozšířenější než v heterosexuální populaci. Z klinické zkušenosti ale víme, že řada závislých mladších mužů získávala prostředky na drogy homosexuální prostitucí, i když byli orientováni heterosexuálně. To s sebou neslo značná rizika, zejména uvážíme-li, že velká část závislých má chronickou hepatitis typu C. Ta se, jak známo, mimo jiné přenáší sexuálním stykem.

Důsledky

Zneužívání alkoholu, drog nebo hazard souvisejií v celé populaci s vyšším rizikem přenosu infekčních onemocnění a dalšími komplikacemi (Coates a spol., 1988). Návykové nemoci také zvyšují riziko násilného jednání. Dochází pak ke vzniku bludných kruhů, kdy návykové chování působí rostoucí problémy a větší stres a ty zpětně potencují návykové chování.

Z tohoto hlediska nepřekvapuje zjištění autorů Hellmuth a spol. (2008), že protialkoholní léčení vedlo k nižšímu násilí mezi homosexuálními mužskými dvojicemi. Alkohol se patrně také uplatňuje jako faktor vedoucí k násilí vůči sexuálním menšinám ze strany většinové populace (Parrott, Miller, 2009).

Prevence

Tu lze rozdělit na:

1. Všeobecnou, která se týká celé populace a o níž lze předpokládat, že ovlivní její větší část bez ohledu na sexuální orientaci.

2. Prevenci selektivní, která bere v úvahu specifické potřeby té které rizikové skupiny.

V obecné rovině lze říci, že při prevenci jde o to posílit ochranné činitele na úrovni jednotlivce i v jeho okolí. K ochranným činitelům ve vztahu ke zneužívání psychoaktivních látek v celé populaci patří např. duševní zdraví, bezpečné zaměstnání (nezneužívají se tam alkohol a drogy, jednosměnný provoz, přiměřené časové nároky atd.), zdravý způsob života, stabilita partnerských a rodinných vztahů nebo přátelé, kteří abstinují či se chovají zdrženlivě. Je ale možné, že u sexuálních menšin existují určitá specifika. Tak religiozita působí v celé populaci jako ochranný činitel. Je zajímavé, že to podle autorů Rostosky a spol. (2010) platí u homosexuálních mužů, ale ne u lesbických a bisexuálních žen.

Všeobecná prevence

Zjistilo se, že opatření, která zdaněním nebo jinak snižují spotřebu alkoholu, vedou ke snížení výskytu sexuálně přenosných nemocí. Vyšší zdanění alkoholu vedlo u dospívajících a mladých dospělých mužů k nižšímu výskytu kapavky a HIV/AIDS (Grossman a spol. 2005).Velmi důležitá jsou také věková omezení pro kupování alkoholu (Centers, 2000). Prevence ve školním prostředí by, kromě omezování dostupnosti návykových rizik měla zahrnovat interaktivní programy zaměřené na získávání sociálních a jiných dovedností, o tomto tématu více jinde (v češtině Nešpor, 2003).

Autor článku:  Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz