Blog: Info z prevence

Uživatelů heroinu v ČR ubylo

Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012 projedná vláda České republiky na svém zasedání 20. listopadu 2013. Zpráva shrnuje nejdůležitější údaje o drogové situaci v České republice v roce 2012. Přečtěte si její závěry na stránkách Madia.

Hlavní závěry:

  • Pokles užívání marihuany XE "konopné látky"  v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů heroinu klesl za posledních deset let o více než polovinu.
  • Škodlivé nebo problémové pití alkoholu se týká 8,2 % populace, tedy přibližně 600 tisíc dospělých Čechů.
  • Značné regionální rozdíly v dostupnosti služeb pro drogově závislé.

Nelegální drogy Češi užívají méně než v předchozích letech, ubývá uživatelů marihuany a heroinu.

Výsledky Národního výzkumu užívání XE "užívání"  návykových látek XE "návykové látky"  2012 potvrdily dlouhodobě stabilní rozsah užívání konopných drog XE "konopné látky"  v české populaci a pokračující pokles rozsahu zkušeností i s ostatními nelegálními drogami. Pokles míry užívání drog XE "konopné látky"  je pozorován ve všech věkových skupinách včetně těch nejmladších. Současně je patrný posun vrcholu aktuálních zkušeností s konopím do staršího věku. Zatímco v r. 2008 aktuální zkušenost s konopím uváděli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 15–19 let, v r. 2012 to byli nejčastěji respondenti ve věku 20–24 let. V posledních 4 letech však kleslo užívání XE "užívání"  konopných látek ve všech věkových skupinách.

„Užívání Marihuany mezi mladistvými a mladými dospělými v ČR je stále na velmi vysoké úrovni. Nicméně zdá se, že se nám podařilo tento negativní trend obrátit a snížit míru užívání konopných drog v nejrizikovější populaci mladistvých a mladých dospělých, a to je velice dobře,“ komentuje situaci národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Druhou nejčastěji užívanou nelegální drogou v ČR byla dlouhodobě extáze, v r. 2012 se však podle realizovaných studií dostaly na druhé místo halucinogenní houby. Na dalších místech byly zkušenosti s užitím pervitinu nebo amfetaminů, kokainu a LSD.

Ve skupině dlouhodobých a intenzivních (tzv. problémových) uživatelů drog bylo v ČR odhadnuto přibližně 41,3 tis. osob, z toho bylo 30,7 tis. uživatelů pervitinu XE "pervitin" , 4,3 tis. heroinu XE "heroin"  a 6,3 tis. uživatelů buprenorfinu XE "buprenorfin"  (celkem tedy 10,6 tis. uživatelů opiátů/opioidů). Počet injekčních uživatelů XE "injekční užívání"  drog byl odhadnut na 38,7 tis. Odhadovaný počet problémových uživatelů drog se oproti minulým rokům mírně zvýšil.

Významné změny lze pozorovat u počtu uživatelů opiátů/opioidů, kde v posledních letech došlo ke snížení u heroinu na téměř třetinu oproti situaci před 10 lety. Oproti tomu střední odhad počtu problémových uživatelů pervitinu roste, na čemž má vliv pravděpodobně také změna vzorců užívání pervitinu – v poslední době se běžně užívá v prostředí zábavy a nočního života. Kraji s nejvyšším počtem problémových uživatelů drog a zároveň s nejvyšším počtem uživatelů opiátů jsou tradičně Praha a Ústecký kraj. Vysoce nadprůměrnou prevalenci problémových uživatelů drog na počet obyvatel vykazuje také Karlovarský kraj.

Alkohol: česká droga č. 1

Konzumace alkoholu zůstává v ČR dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. Podle čtyřpoložkové screeningové škály CAGE používané pro hodnocení rizikového a škodlivého nebo problémového pití spadalo 17,0 % respondentů (21,6 % mužů a 12,4 % žen) do kategorie rizikových konzumentů alkoholu (uvedli alespoň 1 pozitivní odpověď na škále CAGE) – při přepočtu na dospělou populaci ČR se jedná přibližně o 1,2 mil. osob. Škodlivé nebo problémové pití alkoholu (2 a více pozitivních odpovědí) se týká 8,2 % populace (11,8 % mužů a 4,6 % žen), tj. absolutně 600 tis. osob. Výskyt škodlivého nebo problémového pití je nejčastější ve věkové skupině 25–34 let. Vysoká míra konzumace alkoholu se odráží také v počtu smrtelných otrav. Zatímco v r. 2012 bylo zaznamenáno celkem 45 případů smrtelného předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami,  XE "těkavé látky" smrtelných předávkování etanolem bylo v r. 2012 celkem 317, což je přibližně stejný počet jako v roce předchozím. Na těchto počtech se nijak výrazně neprojevil hromadný výskyt otrav metanolem přítomným v nelegálním tvrdém alkoholu, v jejichž důsledku zemřelo dalších celkem 47 osob.

Vysoká míra a společenský význam užívání alkoholu se projevuje také například ve statistikách páchané trestné činnosti. Podle údajů Policie ČR bylo v r. 2012 spácháno pod vlivem návykových látek celkem 18,4 tis. trestných činů XE "trestný čin"   XE "návykové látky" , tj. více než 15 % ze všech objasněných trestných činů. Z toho 16,1 tis. (87,5 %) bylo spácháno pod vlivem alkoholu XE "alkohol"  a 2,3 tis. pod vlivem nealkoholových drog.

Značné rozdíly v regionální dostupnosti služeb

„Ukazuje se, že existují značné rozdíly v dostupnosti programů pro uživatele drog na lokální a krajské úrovni. Zdá se, že mírně klesá také dostupnost nízkoprahových programů – kontaktních center a terénních programů, což je jednoznačně negativní trend. Podíl problémových uživatelů drog, kteří jsou s nimi v kontaktu, se snižuje. Tyto programy přitom přispívají k dosud velmi dobré situaci ve výskytu infekčních nemocí mezi uživateli drog v ČR,“ uvádí k situaci vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Viktor Mravčík.

Z výsledků je patrné, že v dostupnosti adiktologických služeb existují značné rezervy. Zdaleka ne v každém okrese jsou dostupné specializované ambulantní služby pro uživatele drog a zdaleka ne v každém okrese jsou dostupné pobytové služby. Nejhůře jsou na tom v tomto ohledu kraje Pardubický, Liberecký, Zlínský a Karlovarský.

„Od svého nástupu do funkce národního koordinátora vládu opakovaně upozorňuji na to, že pokud rychle nezvrátíme postupný rozpad léčebně-preventivních služeb o problémové uživatele drog, bude se situace nadále zhoršovat. Společenské náklady s touto situací pak nakonec budou vysoce převyšovat nyní vydané prostředky směřované do prevence,“ uzavírá národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012; drogy-info.cz

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz