VIZE

MADIO- Logo Madia

Působíme v oblasti rozvoje společností a jednotlivců a jejich vzdělávání. Naším společným cílem je poskytovat takové služby, aby s námi klienti chtěli zůstat, a být v tom nejlepší na světě.

Máme organizaci sebevědomou, která má styl a je právem hrdá na svou značku, pružně reaguje na nově vzniklé situace a jde s dobou, organizaci existenčně zcela nezávislou na dotacích, v níž působí tým odborníků a kompetentních lidí, které tato práce baví a naplňuje a kteří si přejí stále se v ní zdokonalovat a tím rozvíjet svůj potenciál. Planeme trvalým zaujetím pro stabilní a systémový rozvoj naší společnosti, sebevědomí a sebeuvědomění našich klientů, a to partnersky, vše s ohledem na smysluplnost služeb a finanční zájmy organizace. Jsme organizací, která našim klientům reálně pomáhá najít jiné pohledy, možnosti a řešení a tím jim soustavně přináší jasné výhody spolupráce s námi. Stavíme na naší praxi, lidském přístupu, spolehlivosti a neustále získávaných nových dovednostech.

Nabízíme stále lepší služby, které uspokojují potřeby našich zákazníků, také pracovní podmínky zajímavější, než nabízí naši konkurenti.

Dosažení těchto velkých cílů bude nepochybně vyžadovat každý rok nárůst zisku o dvacet a více procent. Realizujeme služby, které si na sebe vydělají a přinášejí užitek klientům, zákazníkům a naší organizaci. Finance pečlivě hlídáme, zodpovědně s nimi nakládáme a investujeme.

Znamená to dále, že musíme být tvůrci změn, a ne jejich obětí, musíme tedy aktivně rozšířit a plánovat ziskové činnosti a služby firmám, soustavně komunikovat s veřejností, dále si budovat dobré jméno a sbírat reference na naše služby od klientů. Současně se každý z nás musí zaměřovat na výsledky a vystupovat velmi aktivně a samostatně. K tomu, aby zákazníci měli dostatečný přehled o našich službách, budeme například propagaci jasně plánovat, více se pak uvolníme, budeme tvořiví, nápadití, jiní, překročíme sami sebe, bude nás to hodně bavit a tím toho dokážeme mnohem více.

Naši zákazníci mají příležitost sami se přesvědčit, že naše motto „Pomáháme najít možnosti a řešení“ je naplňováno. Jsme upřímně přesvědčeni, že pokud budeme pracovat společně, je tato vize uskutečnitelná. Hned od začátku si uvědomujeme, že stále tvoříme organizaci, které si všichni, kdo ji finančně i nefinančně podporují, zákazníci, zaměstnanci i okolní komunity, mohou vážit.

 


Filozofie Madio, certifikace a metody práce

Certifikace odborné způsobilosti programů primární prevence

Madio je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence ve Zlínském kraji. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Systém certifikací programů primární prevence rizikového chování pro MŠMT ČR zajišťuje od června 2013 Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace.

Přístup zaměřený na řešení (Solution-focused, SF)

Přístupem zaměřeným na řešení podrobně zkoumáme to, co ve skupinách i u jednotlivců funguje tak, abychom tyto věci mohli dále spolurozvíjet. Pedagogové mají většinou detailně zmapováno, co ve skupině nebo u jednotlivce nefunguje, v čem je problém a co je třeba řešit. Tato samotná analýza ještě neznamená, že současně ví, jak daný problém řešit. My se snažíme mapovat, co funguje a stavět na zdrojích, které každá skupina i jednotlivec má k dispozici a na základě toho společně vytvářet možná řešení ke konkrétní situaci. Základním cílem práce Madia je spolupráce na všech úrovních a tvořivost, která je podle nás při práci s lidmi nezbytná. Snažíme se tak, aby proces změny byl co nejrychlejší a třída mohla dál fungovat bez potřeby vnější zásahů.

Kids´skills

Kids´skills je metoda, která vznikla jako výsledek supervizní práce v jedné mateřské škole ve Finsku, která je určena pro děti s vážnými poruchami a specifickými potřebami (autismus, poruchy chování). Kids´skills znamená v překladu dětské dovednosti, schopnosti (nebo také schopnosti/dovednosti dětí). Podle nás jsou děti schopny učit se nové věci, pokud k tomu mají vnitřní motivaci a podporu vnějšího okolí. Problém je vnímán jako příležitost, naučit se nové dovednosti, která není u dítěte prozatím rozvinuta, nebo u něj prozatím chybí. Učit se nové věci je pro děti přirozenější než mluvit o problémech a o jejich selhávání.

Metoda WOWW Approach

Metoda WOWW Approach (Working on What Works), je zaměřena na práci jak s dětmi, tak pedagogy, vedením, třídními asistenty a celým společenstvím školy. Při práci je využíváno zejména stanovování cílů, kam se chce třída (škola, učitel, dítě) posunout, oceňovaní věcí, které již fungují a postupné stavění na těchto základech.