Děkujeme za podporu

Projekty MADIO, do kterých se kromě naší hlavní činnosti pouštíme, slouží jako cesta jak pomáhat více v oblastech, které si to zasluhují. Dotace nejsou cestou hlavního financování naší neziskové organizace, ale možností jak nabídnout širší služby. Za podporu jsme vděční a děkujeme.

Pro bono konzultace

Začátek projektu 1. 8. 2019 (v běhu)

Pro bono konzultace (zkratka lat. sousloví pro bono publico, čes. pro veřejné dobro) jsou cestou, jak pomoci zejména školám, rodičům, případně začínajícím podnikatelům, a také podnikatelům, kteří se nachází v tíživé situaci a nemohou si dovolit členství, nebo jinou formu tréninku.

Pro bono konzultace je nenároková. Prosíme nezneužívejte tohoto projektu. Víme, že můžeme pomoci a rádi to uděláme. Pokud vnímáte svou finanční situaci natolik tíživou, že vám svědomí bez poskvrny umožní tuto bezplatnou konzultaci využít, tak stačí na stránce Kontakty vyplnit formulář a uvést, že máte zájem o tento typ konzultace. Pokud jsme službu v daném měsíci ještě nerealizovali s někým, kdo přišel před vámi, domluvíte si termín a můžeme společně začít.

O projektu v bodech:

 • 1 termín konzultace BUSINESS/ROZVOJ zdarma vypsaný každý měsíc
 • možnost využít maximálně 1 x za 6 měsíců

Financování projektu:

 • z vlastních zdrojů

Jsem v pohodě

Začátek projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Projekt Jsem v pohodě byl realizován jako otevřená online setkání pro skupinu žáků druhých stupňů základních škol a pro skupinu středoškoláků v rámci Zlínského kraje. Setkání na sebe navazovaly a to s cílem přímé, dlouhodobé, kontinuální a cílené podpory během celého roku.
Cílem a obsahem setkání, potažmo celého projektu, je prevence vzniku závislostí, a to pomocí obsahu zaměřeného na práci s technikami mindfulness (uvědomování, všímavost) jako nástroje pro zklidnění a zvládání stresu. Děti a studenti tak získali praktický a efektivní nástroj, jak se sebou pracovat.

Obsahem bylo:

 • Jak efektivně relaxovat
 • Jak se zklidnit správným dýcháním
 • Jak trénovat všímavost a bdělou pozornost (Mindfulness)
 • Jak se vypořádat se stresem
 • Jak zpracovat emoce – vztek, úzkost, pocit vidy, radost, soucit, …
 • Jak poslouchat své vlastní tělo
 • Jak lépe vycházet s ostatními (spolužáky, rodinou, kamarády, …)

Financování projektu Jsem v pohodě:

 • spolufinancováno Zlínským krajem
 • z vlastních zdrojů

BUĎTE

Začátek projektu 1. 1. 2019 (v běhu)

Projekt BUĎTE je zaměřen na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání. Účelem je Poskytovat odborné a laické veřejnosti odborné a ověřené informace o PPRCH a zapojit ji do tématu.

Projekt přímo reaguje na priority aktuální Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018 (dále Národní strategie) MŠMT ČR. Zaměřuje se na popsanou potřebu komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů a tím, minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže v ČR, popsanou v Národní strategii.

O projektu v bodech:

 • obsahový blog: madio.cz/budte
 • zapojení široké odborné i neodborné veřejnosti
 • diskuzní fórum a interaktivita na sociálních sítích

Financování projektu:

 • MŠMT ČR
 • z vlastních zdrojů

Otrokovice.org

Začátek projektu 18. 12. 2011 – 1. 5. 2014

Občanské sdružení Madio provozuje informační a komunitní portál Otrokovice.org, který je primárně určen občanům Otrokovic. Klade si mimo jiné za cíl nepřímo informovat neodbornou veřejnost v oblasti prevence rizikového chování.

O projektu v bodech:

 • informační a komunitní portál: Otrokovice.org
 • zapojení široké odborné i neodborné veřejnosti
 • diskuzní fórum

Financování projektu:

 • z vlastních zdrojů

OP VK „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“

Řešitelem projektu je Centrum adiktologie 1. LF UK v Praze. Jeho hlavním partnerem je Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), který bude mimo jiné zajišťovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a v preventivně výchovné péči (SVP). Realizace projektu byla zahájena dne 1. 10. 2009 a jeho ukončení se přepokládá k 30. 6. 2012.

Do projektu je zapojeno pět krajů ČR, mezi které spadá kraj Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský (Madio o.s.).

Prioritním cílem projektu je vytvoření systematického celoživotního vzdělávání v prevenci rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Důraz bude kladen na rozšíření nabídky kurzů DVPP a využitelnost metodik přímo při práci s dětmi a mladistvými (při výuce, při přípravě Minimálního preventivního programu, při poradenském a výchovně terapeutickém vedení dětí a mladistvých aj.).

Financování projektu:

 • CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK

Selektivní primární prevence

Začátek projektu 30. 9. 2010 (stále pokračuje)

Projekt Selektivní primární prevence umožňuje poskytovat školským zařízením pomoc a realizaci programů Selektivní primární prevence.

O projektu v bodech:

 • Selektivní primární prevence
 • Diagnostika vztahů v třídním kolektivu
 • Součinnost při výchovných komisích
 • Poradenství pedagogům
 • Práce s učitelským sborem

Financování projektu:

 • projekt Program selektivní primární prevence je spolufinancován Zlínským krajem (2018, 2019, 2020).
 • z vlastních zdrojů

Dříve:

 • z vlastních zdrojů
 • participací klienta
 • projekt podpořila Nadace Děti-Kultura-Sport

Preventivní programy – Zlínský kraj, MŠMT

Začátek projektu 1. 1. 2010 (stále pokračuje, navázal na něj aktuálně projekt Program selektivní primární prevence)

Tento projekt je zaměřen na všechny žáky základních škol.

O projektu v bodech:

Základním školám

 • Komplexní dlouhodobý program primární prevence rizikového chování pro první stupeň
 • Komplexní dlouhodobý program primární prevence rizikového chování pro druhý stupeň
 • Tematické programy primární prevence rizikového chování pro první stupeň
 • Tematické programy primární prevence rizikového chování pro druhý stupeň

Financování projektu:

 • z vlastních zdrojů
 • projekt je realizován za podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • projekt Program selektivní primární prevence je spolufinancován Zlínským krajem.

Áčko

Začátek projektu 13. 1. 2009 – 1. 5. 2014

Projekt Áčko je zaměřen na výcvik, vedení a supervizi mladých lektorů preventivních programů (peer dobrovolníků). Tato skupina je intenzivně vzdělávána v umění komunikace, vystupování, aktuální problematice rizikového chování dětí a mládeže a získávání sociálních dovedností.

O projektu v bodech:

 • Psychosociální výcvik lektorů preventivních programů (peer dobrovolníků)
 • Supervizní setkávání lektorů preventivních programů (peer dobrovolníků)

Financování projektu:

 • z vlastních zdrojů
 • z darů právnických a fyzických osob
 • dříve Nadace Vodafone

Zdravá pětka = Zdravý předškolák

Začátek projektu 15. 10. 2010 (stále pokračuje)

Ideou projektu je vést děti v předškolním věku ke zdravému životnímu stylu. Jde o pilotní projekt, do kterého budou zahrnuty tři mateřské školy ve Zlínském kraji (každá z jinak velké obce).

O projektu v bodech:

 • Podporovat zdravý životní styl u předškolních dětí
 • Předávat dětem informace z oblasti návykových látek a zdravého stravování
 • Posilovat positivní sociální klima a tím positivní vztahy v kolektivu dětí

Financování projektu:

 • projekt Zdravá pětka = Zdravý předškolák byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci prvního kola grantového programu Zdravá pětka.

OP LZZ „Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku“ (participace na projektu)

Začátek projektu: 1. květen 2010 až 30. duben 2012

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb v regionu Otrokovicko prostřednictvím široké spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb při zpracovávání nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Cílem projektu je také odzkoušet kooperaci poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů při realizaci vzdělávacích aktivit, které přispějí ke zkvalitňování systému sociálních služeb. Vzdělávání bude zaměřeno na pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a osoby pečující o osoby blízké.