Vážený kliente,

to, že čtete právě tyto řádky, znamená, že vám není jedno, co se s vámi děje a chcete o sobě rozhodovat. To je velmi příjemným zjištěním, protože lidé rozhodující o sobě jsou pro nás lídři – lídři svého života. A takoví lidé se stávají klienty našeho tréninkového centra pro leadery. Není pro nás důležité, jestli se jedná o váš život osobní nebo pracovní. Víme totiž, že naše služby, vytvářené s energií, chutí a vší zodpovědností, propojují a balancují obojí. Je pro nás zásadní, aby vám služby přinášely užitek a pomáhaly vám naplňovat cíle, které si stanovíte v životě i businessu. Proto i přečtení téhle stránky znamená krok k zájmu o sebe. Dodržujeme nejen nutné formální záležitosti, ale současně chráníme vás a předcházíme neočekávaným událostem. Věříme, že se tady může rodit příjemná spolupráce.

Petr Štěpáník, ředitel MADIO z.s.

Podmínky, ilustrační obrázek - MADIO

Společnost MADIO z.s. se sídlem ve Zlíně, Kvítková 3687, PSČ 76001, IČ 26572702 (dále jen MADIO) zaručuje všem uživatelům svých internetových prezentací ochranu jejich osobních údajů.

Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

MADIO neshromažďuje žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Uživatelé, klienti, zákazníci budou dále nazýváni souhrnným názvem zákazníci.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1 Osobní údaje a jejich zpracování

1.1 Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Kontaktní údaje: Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení
 • Demografické údaje: datum narození, zemi a kraj
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb
 • Přihlašovací údaje: Přihlašovací jména a hesla. Nemáme přístup ke skutečnému heslu.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje – e-mailová adresa a jméno a příjmení, případně jiný identifikátor, který zákazník do formuláře uvede
 • Demografické údaje – země, kraj

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi MADIO a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností MADIO

1.2 Účely zpracování osobních údajů

 • Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných prostřednictvím naší webové stránky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s Vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav Vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. Tyto údaje zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu komunikace s klientem, jak je popsán v tomto odstavci.
 • Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům, používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
 • Marketingové nabídky.
 • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)
 • Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.
 • Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu.
 • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.
 • Marketingové nabídky, které se Vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o Vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, AdWords, Sklik, FB pixel, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.
 • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme údaje na základě Vašeho souhlasu.
 • Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci části o ochraně osobních údajů. .
 • Zpracovávání cookies z internetových stránekprovozovaných společností MADIO
 • V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností MADIO, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek MADIO a pro účely internetové reklamy společnosti MADIO. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

1.3 Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, smlouvy o členství, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o členství pro výkon interních procesů a postupů
 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte
 • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;
 • třetím stranám, např. prvním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;
 • veřejným orgánům (např. policie)
 • třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2 Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

2.1 Zabezpečení osobních údajů

 • Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
 • Váš přístup do systému správce (myšleno MADIO) je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. MADIO nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci MADIO přímo způsobilo.

2.2 Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby
 • 10 let od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů, vydávání duplikátů certifikátů apod.
 • po dobu, po kterou je MADIO povinno jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností MADIO jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 8 let nebo do odvolání
 • Reference po dobu 20 let, souhlas se prodlužuje o tento limit s každou další objednávkou
 • Komunikace po dobu 20 let, souhlas se prodlužuje o tento limit s každou další komunikací

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3 Práva subjektů údajů

 • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
 • V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese dpo@madio.cz. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které MADIO potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

4 Webové stránky

4.1 Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
 • pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

4.2 Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.D louhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

4.3 Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

4.4 Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

5 Ochrana osobních údajů – tištěné materiály, foto, videodokumentace

V případě, že bude MADIO potřebovat údaje, které mu umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali (např. informace o produktech a službách), účast v soutěžích, objednání emailových zpravodajů, připojení na prémiový web, přihlášení k akci (kurz, pobyt apod.), stahování o tyto údaje Vás požádáme. Data, která MADIO shromažďuje v souvislosti s Vaší osobou (případně Vašimi svěřenci – děti), mohou obsahovat Vaše jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, fotografii, videozáznam, název společnosti nebo organizace, pracovní email a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o pozici v zaměstnání, další informace o společnosti.

MADIO může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších klientských služeb, k inovaci webu a všech souvisejících produktů a služeb. Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, kterou používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění (netýká se údajů, u kterých je přesně vymezený účel, např. rodné čísla dětí pro pojištění účastníků pobytu apod.).

MADIO z.s. se zříká odpovědnosti za zneužití marketingových materiálů (tištěných i elektronických) třetími stranami. Nemáme žádnou možnost jejich kontroly a neneseme ani žádnou zodpovědnost za tento obsah či jeho umístění.

Dojde-li v budoucnu ke změnám v některém z výše uvedených bodů, bude tato změna s předstihem zveřejněna na této stránce.

6 Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@madio.cz

Kontakt: MADIO z.s., madio.cz

Kvítková 3687

76001 Zlín

Péče o zákazníky: 777 716 888 nebo info@madio.cz

7 Účinnost

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018

Všeobecné obchodní podmínky

Níže uvedený text si prosím přečtěte velmi pečlivě. Odesláním objednávky potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  společnosti  MADIO z.s. pro prodej informačních produktů a služeb s použitím internetu.

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení, ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
 10. Zvláštní ustanovení – pravidla pro vybrané produkty
  1. Splátkový prodej
  2. Živé akce – semináře
 11. Závěrečná ustanovení
 1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je spolek MADIO z.s., se sídlem ve Zlíně, Kvítková 3687, 760 01 Zlín, IČ: 26572702, vedené u Krajského soudu v Brně pod spis. zn.  L 13724, zastoupené statutárním zástupcem Petrem Štěpáníkem, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále také „pořadatel“)  a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a současně platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách:

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností  a cena včetně informace, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je také uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je rovněž uvedena i na objednávkovém formuláři.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si vždy hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky), kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto okamžiku vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Zasláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající nepřijímá nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné již během objednávání a zákazník má možnost si svou objednávku zkontrolovat a případně ji opravit ještě před odesláním. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, potažmo příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9.  Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě neaktualizovaného softwaru  nemusí internetový prohlížeče zcela správně pracovat.

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1.  Cena produktů, zboží a služeb včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je pokaždé uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U vybraných produktů prodávajícího (CD, DVD, knihy, on-line vzdělávací programy) je zákazník povinen uhradit včetně ceny i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, pokud je prodávajícím účtována.

3.3.  Na základě provedené úhrady vystaví prodávající zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník jednorázově bezhotovostním způsobem, na účet uvedený v prodejním formuláři.

3.5. Platba je jednorázová. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit zákazníkovi splátkový prodej. Podmínky splátkového prodeje jsou uvedeny v článku 11.

3.5. Zákazník je povinen při platbě uvést správný variabilní symbol, jinak prodávající není schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6. Cena je splatná do 10 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Datem splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího.

3.7.  V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2.  Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do pěti dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3.  V případě CD, DVD, knih prodávající dodává a doručuje objednané zboží obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku. Obvykle do 2 – 10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je uvedeno na objednávkovém formuláři. Dodávka se považuje za splněnou až v okamžiku dodání předmětu na uvedenou adresu.

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (on-line vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o zakoupení služby či převzetí zboží, a to bez udání důvodu.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po objednání služby či převzetí zboží, musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Žádost prosím odešlete e-mailem na info@madio.cz, kde uvedete číslo objednávky, jméno i datum nákupu.
 • CD, DVD, knihy doručte zpět na vlastní náklad na adresu: MADIO z.s., Kvítková 3687, 760 01 Zlín, a to nejpozději do 14 dnů, od odstoupení od smlouvy.
 • CD, DVD, knihy, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy či vrácení zboží. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Storno podmínky

 • Žádost o zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu info@madio.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
 • Pokud se odhlásíte ze semináře minimálně 14 dní před jeho konáním a jeho cena byla ve výši:
 1. 0 – 1 000 Kč, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny;
 2. 1 001 – 2 000 Kč, vrátíme Vám 50% z uhrazené ceny;
 3. 2 001 – 3 999 Kč, vrátíme Vám 30 % z uhrazené ceny;
 4. 4 000 Kč a více, nebude Vám již uhrazena cena vrácena;

Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka.

 • Pokud se odhlásíte ze semináře během 14 dní před jeho konáním, bude 100 % Vašeho poplatku započteno ve prospěch MADIO z.s.
 • Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
 • Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
 • Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

6.4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny
 • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka (viz článek 5)
 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a je ve shodě s kupní smlouvou V opačném případě, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Práva z vadného plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem na info@madio.cz . Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu, lze požadovat novou věc bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na jiné lhůtě.

7.7. Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky jeho pomalému internetovému připojení, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či on-line produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající nezodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů (on-line vzdělávací programy a webináře) možnost do 30 dnů od dokončení zakoupené služby (dokončení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu a jejího absolovování), odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni (tj. že služba nebyla prokazatelně přínosná, nebo se obsah odlišoval od propagovaného tématu). Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@madio.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Veškeré produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line marketingu, on-line podnikání a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Neneseme žádnou zodpovědnost za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch se odvíjí od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit (zdravotní stav, Vaše dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti apod).

9.2. V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  bychom Vás rádi upozornili na skutečnost, že během on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým osobitým lidem, kteří mají zájem o svůj osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

9.3. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTU

Živé akce – semináře

 • Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 10 dnů před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.
 • Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na e-mail, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář.
 • Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
 • Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 • Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na faktuře, nejpozději však 3 dny před konáním semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.
 • Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
 • Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

Rádi bychom Vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

11.1.  Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

11.2. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající. Stížnosti může spotřebitel uplatnit na adrese  info@madio.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.  Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

11.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před těmito obchodními podmínky.

11.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

Současné aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 10. srpna 2015.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné ty obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Copyright © MADIO z.s., všechna práva vyhrazena.

Zpět na hlavní stránku