Projekty

Velkou váhu klademe na profesionálně odvedenou práci všech lidí, kteří na projektech pracují. Každý projekt je zpracováván jako "instantní balíček". Nesmí mu nic chybět, ani přebývat. Na projektech se podílejí naši i externí odborníci.

Otrokovice.org

Začátek projektu 18. 12. 2011 (stále pokračuje)

Občanské sdružení Madio provozuje informační a komunitní portál Otrokovice.org, který je primárně určen občanům Otrokovic. Klade si mimo jiné za cíl nepřímo informovat neodbornou veřejnost v oblsati prevence rizikového chování.

Madio o.s. - logo projektu Otorkovice.orgO projektu v bodech:

 • informační a komunitní portál: Otrokovice.org
 • zapojení široké odborné i neodborné veřejnosti
 • diskuzní fórum

Financování projektu:

 • z vlastních zdrojů 

OP VK "Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni" 

Řešitelem projektu je Centrum adiktologie 1. LF UK v Praze. Jeho hlavním partnerem je Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), který bude mimo jiné zajišťovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a v preventivně výchovné péči (SVP). Realizace projektu byla zahájena dne 1. 10. 2009 a jeho ukončení se přepokládá k 30. 6. 2012.

Do projektu je zapojeno pět krajů ČR, mezi které spadá kraj Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský (Madio o.s.).

Prioritním cílem projektu je vytvoření systematického celoživotního vzdělávání v prevenci rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Důraz bude kladen na rozšíření nabídky kurzů DVPP a využitelnost metodik přímo při práci s dětmi a mladistvými (při výuce, při přípravě Minimálního preventivního programu, při poradenském a výchovně terapeutickém vedení dětí a mladistvých aj.). 

Financování projektu:

 • CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK

Selektivní primární prevence 

Začátek projektu 30. 9. 2010 (stále pokračuje) 

Projekt Selektivní primární prevence umožňuje poskytovat školským zařízením pomoc a realizaci programů Selektivní primární prevence.

O projektu v bodech:

 • Selektivní primární prevence
 • Diagnostika vztahů v třídním kolektivu
 • Součinnost při výchovných komisích
 • Poradenství pedagogům
 • Práce s učitelským sborem

Financování projektu:

 • participací klienta
 • z vlastních zdrojů
 • projekt podpořila Nadace Děti-Kultura-Sport

Preventivní programy - Zlínský kraj, MŠMT

Začátek projektu 1. 1. 2010 (stále pokračuje, navázal na něj aktuálně projekt Program selektivní primární prevence)

Tento projekt je zaměřen na všechny žáky základních škol.

O projektu v bodech:

Základním školám

 • Komplexní dlouhodobý program primární prevence rizikového chování pro první stupeň
 • Komplexní dlouhodobý program primární prevence rizikového chování pro druhý stupeň
 • Tematické programy primární prevence rizikového chování pro první stupeň
 • Tematické programy primární prevence rizikového chování pro druhý stupeň

Financování projektu:

 • z vlastních zdrojů
 • projekt je realizován za podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • projekt Program selektivní primární prevence je spolufinancován Zlínským krajem.

Áčko

Začátek projektu 13. 1. 2009 (stále pokračuje)

Projekt Áčko je zaměřen na výcvik, vedení a supervizi mladých lektorů preventivních programů (peer dobrovolníků). Tato skupina je intenzivně vzdělávána v umění komunikace, vystupování, aktuální problematice rizikového chování dětí a mládeže a získávání sociálních dovedností.

O projektu v bodech:

 • Psychosociální výcvik lektorů preventivních programů (peer dobrovolníků)
 • Supervizní setkávání lektorů preventivních programů (peer dobrovolníků)

Financování projektu:

 • z vlastních zdrojů
 • z darů právnických a fyzických osob
 • dříve Nadace Vodafone

Zdravá pětka = Zdravý předškolák

Začátek projektu 15. 10. 2010 (stále pokračuje)

Ideou projektu je vést děti v předškolním věku ke zdravému životnímu stylu. Jde o pilotní projekt, do kterého budou zahrnuty tři mateřské školy ve Zlínském kraji (každá z jinak velké obce).

O projektu v bodech:

 • Podporovat zdravý životní styl u předškolních dětí
 • Předávat dětem informace z oblasti návykových látek a zdravého stravování
 • Posilovat positivní sociální klima a tím positivní vztahy v kolektivu dětí

Financování projektu:

 • projekt Zdravá pětka = Zdravý předškolák byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci prvního kola grantového programu Zdravá pětka.

OP LZZ "Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku" (participace na projektu)

Začátek projektu: 1. květen 2010 až 30. duben 2012  

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb v regionu Otrokovicko prostřednictvím široké spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb při zpracovávání nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Cílem projektu je také odzkoušet kooperaci poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů při realizaci vzdělávacích aktivit, které přispějí ke zkvalitňování systému sociálních služeb. Vzdělávání bude zaměřeno na pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a osoby pečující o osoby blízké.