Reference, hodnocení služeb Madio

MADIO - Reference na služby

MADIO z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí velké množství kvalitních služeb v oboru vzdělávání a prevence rizikového chování u dětí a mládeže v mateřských, základních a středních školách. MADIO realizuje vzdělávací kurzy v managerských dovednostech, další vzdělávání pedagogů (DVPP) a semináře pro veřejnost. Veškeré naše činnosti jsou pravidelně evaluovány a intervidovány. Madio je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v České republice.

Přečtěte si oficiální hodnocení našich kurzů, programů, vzdělávacích seminářů a dalších. Vzhledem k velkému počtu realizovaných akcí nezveřejňujeme všechny na webových stránkách. Další stovky pozitivních hodnocení našich služeb jsou k nahlédnutí, po domluvě, v našich kancelářkých prostorách. Děkujeme za reference na naše služby všem kdo nám je poskytli a těšíme se na další spokojené klienty. Tedy i na Vás :)

Hodnocení akcí Madia

Reference - Firemní tréninky, vzdělávání, a další kurzy

 • Ing. Vojtěch Sláma, jednatel, TWIXO Group s.r.o.

"Díky za výborný pokec plný inspirace. Včera mi to sedlo a načerpal jsem další kroky, jak řešit aktuální procesně personální záludnosti, a věřím, že postupně vše pěkně vybalancuji a že nejen technologické procesy u nás budou na výši, ale i ty personální."

 • Ing. Martin Čech, ředitel výroby

"Nejvíce si cením vytvoření pozitivního a otevřené atmosféry mezi účastníky."

 • Mgr. Věra Kundratová, ředitelka

"Informace byly dobře prezentovány a vysvětleny. Zajímavé informace pro osobní poznání. Oceňuji výměnu praktických zkušeností."

 • Ing. Jiří Chudárek, Head of Buying, Baťa a.s.

"U lektora jsem si nejvíce cenil bezprostředního přístupu."

Trénujte v některém z tréninkových programů Training of Leader Skills.

Reference - Specializační studium ŠMP, Zlín

Praktický nácvik, konkrétní případy z praxe, odborné vedení a lidský přístup. Specializační studium školních metodiků prevence, které začíná již v dubnu 2018 ve Zlíně, má právě tyto přívlastky. V minulosti jsme dvěstěpadesátihodinový kurz pro školní metodiky prevence pilotovali společně s Centrem adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Onyx o.s. a dalšími partnery. Díky výstupům z následné evaluace kurzu (z pěti krajů v České republice) jsme sestavili kvalitní skladbu témat, které odpovídá akreditaci MŠMT (DVPP) a v optimálním množství zařazujeme praktické případy z praxe.

Ukázka hodnocení minulých ročníků Specializačního studia ŠMP, Zlín jeho účastníky (namátkou):

 • Mgr. Simona Václavíková (absolvent studia ŠMP), Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 příspěvková oganizace

"Nejvíce si cením neustálé hledání nových přístupů k práci, které nám lektoři předávali. Velmi lidský a profesionální přístup. Všechna témata se dají velmi dobře uplatnit v praxi."

 • Mgr. Ivana Bezděková (absolvent studia ŠMP), Základní škola T.G. Masaryka Otrokovice

"Studium pro vykonávání mé funkce mě provedlo vším, co bych měla znát. Bylo mi návodem v čem bych se měla jako ŠMP orientovat. Jinak bych se v tom pouze „plácala“.

 • Ing. Martina Gregorová (absolvent studia ŠMP), Střední průmyslová škola Otrokovice

"Teorie propojená s praktickými případy, prostor pro indiv. konzultace konkrétních situací a problémů, se kterými se frekventanti zrovna potýkali."

Absolvujte dvěstěpadesátihodinové Specializační studium ŠMP, Zlín – 2018.

 

Reference - Další akce MADIO (netřízené)

 • Mgr. Dagmar Tesaříková

"Líbilo se mi vidět žáky "jinak" než jsme zvyklí. Bylo to opravdu SUPER. Program splnil naše očekávání, možná i předčil (zejména v rezervách a reakcích žáků při řešení zadaných situací)."

 • Mgr. Vladimíra Mičulková

"Jako přínosné hodnotím zlepšení komunikace a spolupráce celé třídy. Spoustu námětů, společné zážitky, uvědomování chyb v komunikaci, při práci. Program byl velice přínosný. "

 • Mgr. Lenka Oborná

"Jsme spokojeni. Žáky program bavil. Zábavnou formou posílili vzájemnou komunikaci a spolupráci."

 • Mgr. Marie Hradilová

"Program byl velmi přínosný. Děti problematika drog zajímala, měly dotazy na lektory, vyprávěly své zážitky, informace o drogách. Aktivně se zapojovaly do daných činností. Přínosem je uvědomění si nebezpečí, které drogy přinášejí."

 • Mgr. Lenka Zavadilová 

"Hry byly vhodně vybrány, zcela se projevily děti, které se rády projevují a problémoví žáci. Program hodnotím jako přínosný, právě ve stmelování kolektivu."

 • Mgr. Hana Kramolišová

"Jsem nadšená a moc se těším na příště! Program hodnotím jako přínosný, děti jsou skvěle namotivovány k činnostem!"

 • Mgr. Marcela Šmídová

"Program byl přínosný, děti se naučily spolupracovat v různých skupinách, respektovat se navzájem, organizace byla dobrá. Přínos programu spatřuji ve vzájemné spolupráci dětí."

Reference

 • Mgr. Jiří Krupa

"Celkově hodnotím tento program jako přínosný nejen pro mě, ale taky pro žáky. Na různých hrách si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci a já jsem mohl sledovat jejich chování, reakce a aktivitu. Dost mi to řeklo o celé třídě, během programu více poznávám, jak fungují vztahy mezi žáky a víc taky poznávám jejich povahové vlastnosti. Hledáme společně řešení problémů, které se ve třídě vyskytují."

 • Mgr. Marcela Maleňáková

"Program byl pro děti přínosný v oblasti uvědomění si sebe sama, pomohl vyjasnit jejich pozice ve třídě, v kolektivu, pomohl odkrýt některé negativní jevy v kolektivu. Program je velmi užitečný pro další vedení jak kolektivu, tak jednotlivců. Přínos programu spatřuji v odkrytí některých jevů (pozitivních i negativních), které při běžných hodinách mohout vzniknout, a v posílení vzájemných vztahů ve třídě."

 • Mgr. Markéta Marková

"Program byl pro třídu velmi přínosný, žáci museli vzájemně komunikovat a splupracovat. Lektor vedl program profesionálně, dokázal žáky uklidnit a udržet si jejich pozornost. Na kolektivu bylo vidět, že jsou schopni se vzájemně podržet a pomoci si."

 • Mgr. Hana Dyjáková

"Námět programu byl přínosný, zajímavý. Lektorka byla velmi komunikativní. Děti se do programu zapojovaly, program se jim líbil, zaujal je. Děti pracovaly ve skupinkách. Program hodnotím jako přínosný právě v seznámení žáků s nebezpečím kouření, závislostí a jejich následky."

 • Mgr. Jana Bistrá

"Velmi kladně hodnotím spolupráci lektorky s dětmi. Děti byly zapojeny aktivně i akčně, pracovaly se zaujetím a odhodlaností. Téma bloku zvoleno vhodně vzhledem k věku dětí."

 • Mgr. Dagmar Mandíková

"Velmi dobré zpestření vyučování, otevřená diskuse o návykových látkách, zážitky z okolí i rodiny, rozvoj slovní zásoby i vzájemné komunikace, příklady nebezpečí. Program hodnotím jako přínosný právě v uvědomění si, jak nebezpečné návykové látky jsou."

 • Mgr. Jarmila Valihrachová

"Program byl poutavý, zajímavý. Pro děti bylo oživením loutkové divadélko – více udrží pozornost. Byl pro ně zážitek pracovat a mluvit s loutkami."

Reference

 • Mgr. Pavla Páčová

"Díky takovýmto programům mají děti možnost přicházet na to, že při dosahování společných cílů je potřebná vzájemná spolupráce a respektování jeden druhého, což je podle mého názoru pro fungující třídu velmi důležité. Líbí se mi, jak lektorky dovedly děti k společným aktivitám nadchnout, jak je hravou a nenásilnou formou směřují k poznání, že na cestě za dosahováním i menších společných cílů či plnění úkolů je lepší se vzájemně domluvit, pokusit se vyslechnout i názor toho druhého a i když s ním v konkrétním případě nesouhlasím, snažím se jej alespoň respektovat. Pro takto malé děti a zejména některé „dravé” jedince je to úkol velmi těžký, a proto si myslím, že je potřeba s tímto i nadále pracovat."

 • Mgr. Jitka Simerská

"Program byl dramatický, žáci jej sledovali se zaujetím a nadšením. Lektorka si žáky uměla získat od samého počátku. Program hodnotím jako přínosný, žáci získali nové poznatky z oblasti biologie člověka, což rozšiřuje a navazuje na učivo prvouky."

 • Mgr. Helena Fojtášková

"Program je pro děti zajímavý, pomáhá ke stmelování kolektivu. Program hodnotím jako přínosný právě v nutnosti spolupráce dětí, poznání vztahů a tolerance."

 • Mgr. Alena Pešková

"Program o zdravém životním stylu byl dobře připravený. Žáci vhodně reagovali na zadané otázky, se zájmem si zahráli hru a splnili zadaný úkol. Program byl pro žáky přínosný právě díky seznámení se se zdravým životním stylem."

 • Mgr. Jarmila Foukalová

"Program hodnotím velmi pozitivně, zvláště zpětnou vazbu – pohovor s lektorem."

 • Mgr. Ivona Kratochvílová

"Program považuji za velmi přínosný, žáci se otvírají a učí se vzájemné spolupráci a respektu, dnešní program též rozvíjel pozitivní vztah ke sportu. Program vede žáky k pochopení důležitosti spolupráce a pozitivních vztahů mezi nimi."

 • Mgr. Monika Mahdalová

"Program byl přínosem, děti spolupracovaly, aktivně se účastnily. Uvědomovaly si, že dobře jako třída mohou fungovat, pokud budou spolupracovat. Lektorka skvělá, u žáků oblíbená. Program hodnotím jako přínosný díky stmelení třídy (žáků mezi sebou i s třídní učitelkou)."

Reference

 • Mgr. Miroslava Babulová

"I setkání v letošním školním roce bylo zajímavé, zahájili jsme nový program – „JÁ A MOJE TŘÍDA”. Lektorka byla připravena, žáky dokázala motivovat pro své úkoly, s programem jsem spokojena. Jeho přínos spatřuji ve spolupráci všech žáků v kolektivu, toleranci vůči sobě, disciplinovanosti."

 • Mgr. Jolana Králíková

"Program byl perfektně připravený, bez připomínek. Program hodnotím jako přínosný, děti pracují jako skupina – učí se navzájem respektovat, naslouchat si..."

 • Mgr. Zdeňka Miklasová

"Žáci se aktivně zapojili, téma je zaujalo, určitě se dověděli spoustu nových informací."

 • Mgr. Pavla Růžičková

"Program měl příjemnou atmosféru, děti pracovaly s nadšením, dokázaly reagovat na každou otázku. Na stanovištích pracovaly samostatně, dobrá příprava stanovišť a jejich úkolů. Program hodnotím jako přínosný v uvědomění si, že zdraví má více stránek, které spolu souvisí a navzájem se ovlivňují."

 • Mgr. Radim Šustek

"Program hodnotím kladně a určitě bych v něm pokračoval. Je přínosem nejen pro děti, ale i pro učitele."

 • Mgr. Lenka Bělašková

"Program byl dobře zorganizován, lektor pracoval s dětmi výborně. Přínos programu spatřuji v poznání třídního kolektivu."

 • Mgr. Danuše Zárubová

"Aktivní zapojení celé třídy do preventivního programu. Žáci pracovali ve skupinách, individuálně, v celém kolektivu; střídání různých metod výkladu. Závěr – obohacení znalostí v oblasti nebezpečí drog a kouření."

Reference

 • Mgr. Petr Kašpar

"Program se mi líbil, komunikace žáků a lektorů byla velmi dobrá. Program hodnotím jako přínosný díky aktivnímu zapojení žáků společně s uvědoměním si rizik a možnosti řešení problému."

 • Mgr. Eva Pisarovská

"Program byl veden velmi motivační formou. Hrami děti projevovaly svoje vztahy ke spolužákům. Různé formy práce se střídaly, lektorka reagovala na chování dětí, řešila jejich problémy, vedla je k řešení problémů. Program hodnotím jako přínosný, protože ve výuce není tolik možností pro jednotlivá témata Madia. Toto téma „Kamarádství” je pro děti velmi důležité, je mu třeba více se věnovat, což zde bylo uděláno."

 • Mgr. Simona Válková

"Program hodnotím kladně. Děti se zapojovaly, aktivně pracovaly také ve skupinách. Byly spokojené hlavně při hře s rozdělováním aktivit na zdravé a nezdravé."

 • Mgr. Gabriela Račická

"Byly vidět všechny rozdíly mezi dětmi, kdo má problémy se zapojením. Vedení a námět super! Program hodnotím jako přínosný, protože téma kamarádství a spolupráce potřebují jako sůl!"

 • Mgr. Dana Králíková

"S programem jsem spokojená; dětem se práce líbila, aktivně se zapojovaly, diskutovaly; téma je zaujalo. Atmosféra ve třídě byla celé 2 hodiny velmi příjemná."

 • Mgr. Bohumíra Janíčková

"Program vhodně zaměřen na problematiku šikany. Žáci se velmi dobře zapojovali, líbilo se jim divadlo s maňásky. Hodnotím velmi dobře, maximální spokojenost ze strany žáků i učitele."

 • Mgr. Hana Zvoníčková

"Velmi kladně hodnotím způsob vedení a přípravu bloku ze strany paní lektorky. Nápaditě a přiměřeně dané věkové skupině vyprávěla o nebezpečí návykových látek. Ve 2. části bloku byly hry ve skupinkách. Na nich velmi oceňuji snahu vést děti ke vzájemné spolupráci a respektu vůči názoru druhých."

 • Mgr. Ivana Bezděková

"Program byl velmi dobře organizačně veden. Splnil cíl - nebezpečí kouření, jak odmítnout cigaretu, informace o nebezpečných látkách v cigaretě. Program hodnotím jako přínosný díky praktickým aktivitám při nácviku odmítání cigarety, besedě o nebezpečí cigarety na zdraví."

 • Mgr. Michaela Vaďurová

"Program hodnotím jako velmi zdařilý, děti velmi dobře reagovaly, pěkný přístup lektorky, pěkně promyšlené. Program hodnotím jako přínosný díky upevňování povědomí o zdravém způsobu života - provedení netradiční formou."

 • Mgr. Alena Martincová

"Moc pěkně vedený program, respektování dětí, dání prostoru pro děti. Přínos programu vidím v otázkách kamarádství, vztahů mezi lidmi, které jsou velmi důležité a jsou pro děti přínosné."

 • Mgr. Ivana Mičulková

"Program byl pečlivě připravený. Děti byly pozorné, připravené činnosti je zaujaly. Velmi se jim líbily hry. Přínos programu spatřuji v tom, že děti získaly informace o správné výživě, péči o zdraví, doplnily si vědomosti získané z hodin prvouky."

 • Mgr. Soňa Štětkářová

"Zajímavé téma, které žáky velmi zaujalo. Lektorka je dokázala „vtáhnout” do tématu, zapojila všechny žáky. Výborná atmosféra, podnětná, otevřená všem. Žáci měli radost při splnění úkolů, radost z nových informací."

 • Mgr. Danuše Kubová

"Program hodnotím jako přínosný, žáci měli možnost bez zábran pohovořit o pro ně citlivém tématu s osobou, která není jejich učitel, získat nové informace a na jejich základě se vyvarovat rizikového chování. Navíc i práce se vztahy ve třídě - např. naslouchat názorům jiných."

 • Mgr. Jana Zapletalová

"Tento program byl vhodně sestaven, lektor přistupoval k žákům kamarádsky, námětově vhodný výběr - třída se díky aktivitám ukázala v „pravém světle”."

 • Mgr. Daniela Strečková

"Program veden svižně, v tempu, zajímavé a pro děti atraktivní aktivity; dobrá zpětná vazba. Přítomnost na programu má pro mě obrovský přínos. Děti jsou spokojené a určitě na aktivity navážeme v třídnických hodinách. Díky."

 • Mgr. Jana Lexová

"S vedením i organizací dvouhodinovky jsem zcela spokojena. Splnilo se mé očekávání. Děti byly uvolněné, otevřené, spolupracovaly a projevily se stejně jako u aktivit ve třídě. Byla navozena příjemná atmosféra."

 • Mgr. Sylva Tománková

"Program hodnotím pozitivně, rozvíjí bezprostřednost, otevřenost a komunikaci dětí. Tento typ programu mají děti rády. Lektorka připravená, pěkně pracuje s dětmi. Nemám připomínky."

 • Mgr. Věra Valachová

"Program přínosný, žáci se bavili, program byl různorodý a dynamický. Žáci komunikují všichni společně, je uvolněná atmosféra. Žáci se mezi sebou více poznají."

 • Mgr. Eva Postavová

"S programem jsem velice spokojena. Žáci aktivně pracují, v činnostech se ukazuje, že třída je dobrý kolektiv. Otevřeně se vyjadřuje k problémům, hledá řešení případných problémů. Přínos programu spatřuji v upevnění vztahů ve třídě, spolupráci."

 • Mgr. Alena Goišová

"S námětem, průběhem i vedením programu jsem byla velmi spokojena. Myslím, že je pro žáky přínosný, zajímavý. Žáci sami byli programem zaujati, reagovali bezprostředně, byli pozorní. Přínos tohoto programu vidím v posilování pozitivních vztahů v kolektivu, v uvědomování si nebezpečí kyberšikany."

 • Mgr. Zdeňka Lačíková

"Velmi přínosné, rozšiřující znalosti a vědomosti žáků. Přátelský, vlídný přístup lektorky k žákům hodnotím velmi kladně."

 • Mgr. Olga Zapletalová

"Dobře zorganizovaný a vhodně zaměřený program, pro žáky zábavný v přínosný v oblasti pravidel vzájemné komunikace a respektu k sobě navzájem."

 • Mgr. Eva Illová

"Dobře vedený program, živý, zajímavý, přátelský a příjemný přístup lektorky, děti se učily naslouchat si, soustředit se, spolupracovat."