Blog: Info z prevence

Prevence problémů působených alkoholem u vysokoškoláků

V odborném tisku se koncem roku 2010 objevila zpráva o úspěšném programu prevence škod působených alkoholem u vysokoškoláků (Saltz a spol., 2010). Jednalo se o rozsáhlou studii, na které participovalo 14 veřejných universit.

Polovina z nich sloužila jako kontrolní skupina a u druhé poloviny použili intervenci, která zahrnovala mimo jiné:

  • Vytváření bezpečných prostředí.
  • Větší kontrolu zákazu prodeje alkoholu mladistvým (v USA se nesmí prodávat alkohol osobám pod 21 let).
  • Častější zkoušky na alkohol u studentů řidičů.
  • Pravidla týkající se pořádání společenských akcí.
  • Využívání místních médií a sdělovacích prostředků univerzity.

Výsledky studie vyzněly pozitivně. U intervenční skupiny došlo k snížení nárazového pití alkoholu, vzácnější byly intoxikace alkoholem v prostředí univerzity i mimo něj. Tento efekt byl nejvýraznější na univerzitách, kde se zmíněná opatření prosazovala nejdůsledněji. Nepotvrdily se obavy, že studenti budou z prostředí kolejí jezdit pít alkohol jinam. Jeden z autorů uvedl, že pozitivní efekt těchto z velké části omezujících intervencí je důležitou zprávou pro vedení vysokých škol. Dodal, že efektivita programu by patrně ještě vzrostla při kombinaci s dalšími postupy.

Širší souvislosti

Uvedené výsledky dobře korespondují ze zjištěními autorů Komro a spol. (2007). Ti zjistili, že rodiče, kteří zakazovali dětem doma pít alkoholické nápoje, byli v prevenci problémů působených alkoholem úspěšnější. Jako efektivní se na straně rodičů ukazovala schopnost stanovit a prosazovat zákazy týkající se alkoholu a zároveň vřelost a dostatek času stráveného s dítětem. Jako ochranné činitele působí tedy pozitivní vazba dítěte na rodinu v kombinaci se schopností rodičů prosazovat svoji autoritu. Vazba dítěte na rodinu a vřelost ze strany rodičů jsou důležité, protože bez nich by autoritativní přístup mohl vést ke vzniku depresivní symptomatologie, což je jeden z rizikových faktorů návykových nemocí (Patock-Peckham a spol. 2007). 

Uvedená zjištění lze vztáhnout i na prevenci škod působených alkoholem u dětí a dospívajících na celospolečenské úrovni. V kritické situaci, jaká je v Česku ve vztahu k alkoholu u nezletilých, potřebujeme striktní prosazování omezujících pravidel a jejich zpřísňování. To je vhodné doplnit vytvářením prosociálních vazeb dospívajících a nabízením dobrých možností, jak zvládat stres a problémy, rozhodovat se a získávat relevantní sociální a jiné dovednosti.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.